HIT MUSIC ONLY!

24 апреля `17, в 17:20

Річний звіт 2016

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Бречко В.О.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

16.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Студiя "Європозитив"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

31902360

4. Місцезнаходження

Оболонський, 04074, м. Київ, Вишгородська, 28/1

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 377-55-98 377-55-99

6. Електронна поштова адреса

reception@radiogroup.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 
 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

 

 

 
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 № 2826 в п. 2. ч. 1 четвертого роздiлу зазначено, що рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, включає: титульний аркуш; змiст; основнi вiдомостi про емiтента; iнформацiю про посадових осiб емiтента; iнформацiю про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента; iнформацiю про загальнi збори акцiонерiв; вiдомостi про цiннi папери емiтента; iнформацiю про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента; вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду; iнформацiю про стан корпоративного управлiння (для акцiонерних товариств); рiчну фiнансову звiтнiсть; вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) (має мiстити данi вiдповiдно до роздiлу XV додатка 38 до цього Положення); звiт про стан об'єкта нерухомостi (при закритому (приватному) розмiщеннi цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва).

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Студiя "Європозитив"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №680136

3. Дата проведення державної реєстрації

17.04.2002

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

175000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

31

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

60.10 Дiяльнiсть у сферi радiомовлення

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;

73.11 Рекламнi агентства;

10. Органи управління підприємства

Вiдповiдно до ч.2 п.5 Роздiлу 4 Глави III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, що затверджене Рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826: "iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. "

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Укрексiмбанк"

2) МФО банку

322313

3) поточний рахунок

26008010066679

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Укрексiмбанк"

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок

26008010066679

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бречко Володимир Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1987

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "Укрексiмбанк", заступник начальника вiддiлу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.05.2014 3 роки

9) Опис

Генеральний директор здiйснює поточне керiвництво дiяльностi Товариства.Оклад Генерального директора
в 2016 роцi складає 2700,00 грн. щомiсячно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 5 роки. За сумiсництвом працює директором ДП "ТРО "Довiра" (м. Київ, вул. Бастiонна, 15), ТОВ "Радiо "ДОВIРА" (м. Київ, вул. Фрунзе, 104). Згоди на розкриття паспортних даних не надав.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Фiнансовий директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сергiєнко Iрина Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1980

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "IТ-Iнтегратор" - головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.05.2015 3 роки

9) Опис

Фiнансовий директор входить до складу Дирекцiї Товариства, контролює фiнансовi питання та питання корпоративного управлiння Товариством, здiйснює оперативний контроль виконання бюджету Товариства.
Оклад фiнансового директора в 2016 роцi складала 2600,00 грн. щомiсячно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Попереднi 5 рокiв обiймала посади заступника головного бухгалтера, головного бухгалтера, бухгалтера.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кляровська Леся Валентинiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1987

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Адвоката Мiлашової Майї Iванiвни - помiчник аквоката, ТОВ "Укрполiграфмедiа" - юрист, адвокат.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.06.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки згiдно Статуту Товариства. Як посадова особа нагороду за займану посаду не одержувала. Призначена на посаду загальними зборами акцiонерiв (Наказ № 15/06/30-К вiд 30.06.2015 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 5 рiк.Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Голощапова Валерiя Iгорiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1990

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Український Медiа Холдинг", бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.06.2015 3 роки

9) Опис

Контролює i регулює дiяльностi виконавчого органу Товариства як член Наглядової ради Товариства. За виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала заробiтну плату та додаткової винагороди у т.ч. у натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Стаж керiвної роботи 2 рокiв. Працює за сумiсництвом ПАТ "КП-Медiа" -генеральний директор. Призначена на посаду загальними зборами акцiонерiв (наказ № 15/06/30к вiд 30 червня 2015 року). Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Концерн "Техвоенсервiс" - офiс менеджер, референт, економiст, ТОВ "Коучинг Англiйської" - фiнансовий менеджер, ТОВ "Український Медiа Холдинг" - бухгалтер.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мора Валентин Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1976

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "IЛОНIТ-ТВ" Директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.11.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов"язки згiдно Статуту. Керує роботою Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. За виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала заробiтну плату та додаткової винагороди у т.ч. у натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Стаж керiвної роботи 10 рокiв. Працює директором ТОВ "Новий обрiй" (м.Київ, вул. Iвана Шевцова, 1). До цього працював: юрист ТОВ "СИВАШ" (м. Київ), начальник юридичного вiддiлу КРРТ (м. Київ), начальник юридичного вiддiлу ДП "ТРО "Довiра" (м. Київ), директор ТОВ "ТРК"Дивосвiт" (м. Київ), директор ТОВ "IЛОНIТ-ТВ" (м. Київ). Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шекеня Дмитро Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1981

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "НОВУС УКРАЇНА", Фiнансовий директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.11.2013 3 роки

9) Опис

У складi Ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. За виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала заробiтну плату та додаткової винагороди у т.ч. у натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Стаж керiвної роботи 9 рокiв. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Бречко Володимир Олександрович

 

0

0

0

0

0

0

Фiнансовий директор

Сергiєнко Iрина Сергiївна

 

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Кляровська Леся Валентинiвна

 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Голощапова Валерiя Iгорiвна

 

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Мора Валентин Миколайович

 

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Шекеня Дмитро Олександрович

 

0

0

0

0

0

0

Усього

1000

100

1000

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український Медiа Холдiнг"

30374737

04073 Україна м. Київ Подiльський м. Київ Куренiвський, буд. 17А

1000

100

 

1000

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

1000

100

 

1000

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

22.04.2016

Кворум зборів**

100

Опис

Протоколом Наглядової ради вiд 10 лютого 2016 року затверджено наступний порядок денний Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв:
1. Затвердити рiчний звiт Товариства.
2. Розподiлити прибуток i збитки Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
3. Прийняти рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
4. Прийняти рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирекцiї.
5. Прийняти рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.
За результатами розгляду питань порядку денного було затверджено рiчний звiт та звiти органiв правлiння Товариства.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25.09.2010

436/10/1/10

ТУ ДКЦПФР у м. Києвi та Київськiй областi

UA400009648

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

175.00

1000

175000.00

100

Опис

Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Iншi цiннi папери Товариством не випускались.

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

271

427

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

271

427

0

0

271

427

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

           

інші

271

427

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

           

інвестиційна нерухомість

           

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

271

427

0

0

271

427

Опис

До складу основних засобiв ПрАТ "Студiя "Європозитив" включаються обладнання для забезпечення радiомовлення та комп'ютерна технiка

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-6969

-6991

Статутний капітал (тис. грн.)

175

175

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

175

175

Опис

Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р.

Висновок

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить - 6969 тис грн. Вартiсть чистих активiв Товариства менша вiд величини статутного капiталу, яка розрахована на кiнець року. Вимоги п.3 ст 155 Цивiльного кодексу не дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

564.00

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

564.00

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):