HIT MUSIC ONLY!

25 апреля `16, в 16:28

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Бречко В.О.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

20.04.2016

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Студiя "Європозитив"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

31902360

4. Місцезнаходження

Шевченкiвський, 04074, м. Київ, Вишгородська, 28/1

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 377-55-98 377-55-99

6. Електронна поштова адреса

reception@radiogroup.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2016

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

 

 

 
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://nrj.in.ua/

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

 
     

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Студiя "Європозитив"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №680136

3. Дата проведення державної реєстрації

17.04.2002

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

175000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

25

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

60.10 Дiяльнiсть у сферi радiомовлення

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;

73.11 Рекламнi агентства;

10. Органи управління підприємства

Вiдповiдно до ч.2 п.5 Роздiлу 4 Глави III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, що затверджене Рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826: "iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. "

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Укрексiмбанк"

2) МФО банку

322313

3) поточний рахунок

26008010066679

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Укрексiмбанк"

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок

26008010066679

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бречко Володимир Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1987

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "Укрексiмбанк", заступник начальника вiддiлу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.05.2014 3 роки

9) Опис

Генеральний директор здiйснює поточне керiвництво дiяльностi Товариства. Заробiтна плата в 2015 роцi складає 985,02 грн. щомiсячно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 3 роки. За сумiсництвом працює директором ДП "ТРО "Довiра" (м. Київ, вул. Бастiонна, 15), ТОВ "Радiо "ДОВIРА" (м. Київ, вул. Фрунзе, 104). Згоди на розкриття паспортних даних не надав.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Фiнансовий директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сергiєнко Iрина Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1980

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "IТ-Iнтегратор" - головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.05.2015 3 роки

9) Опис

Фiнансовий директор входить до складу Дирекцiї Товариства, контролює фiнансовi питання та питання корпоративного управлiння Товариством, здiйснює оперативний контроль виконання бюджету Товариства. Заробiтна плата в 2015 роцi складала 2035,08 грн. щомiсячно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 14 рокiв. Попереднi 5 рокiв обiймала посади заступника головного бухгалтера, головного бухгалтера, бухгалтера.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кляровська Леся Валентинiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1987

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Адвоката Мiлашової Майї Iванiвни - помiчник аквоката, ТОВ "Укрполiграфмедiа" - юрист, адвокат.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.06.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки згiдно Статуту Товариства. Як посадова особа нагороду за займану посаду не одержувала. Призначена на посаду загальними зборами акцiонерiв (Наказ № 15/06/30-К вiд 30.06.2015 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 5 рiк.Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Голощапова Валерiя Iгорiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1990

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Український Медiа Холдинг", бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.06.2015 3 роки

9) Опис

Контролює i регулює дiяльностi виконавчого органу Товариства як член Наглядової ради Товариства. За виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала заробiтну плату та додаткової винагороди у т.ч. у натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Стаж керiвної роботи 1 рокiв. Працює за сумiсництвом ПАТ "КП-Медiа" -генеральний директор. Призначена на посаду загальними зборами акцiонерiв (наказ № 15/06/30к вiд 30 червня 2015 року). Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Концерн "Техвоенсервiс" - офiс менеджер, референт, економiст, ТОВ "Коучинг Англiйської" - фiнансовий менеджер, ТОВ "Український Медiа Холдинг" - бухгалтер.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мора Валентин Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1976

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "IЛОНIТ-ТВ" Директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.11.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов"язки згiдно Статуту. Керує роботою Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. За виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала заробiтну плату та додаткової винагороди у т.ч. у натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Стаж керiвної роботи 10 рокiв. Працює директором ТОВ "Новий обрiй" (м.Київ, вул. Iвана Шевцова, 1). До цього працював: юрист ТОВ "СИВАШ" (м. Київ), начальник юридичного вiддiлу КРРТ (м. Київ), начальник юридичного вiддiлу ДП "ТРО "Довiра" (м. Київ), директор ТОВ "ТРК"Дивосвiт" (м. Київ), директор ТОВ "IЛОНIТ-ТВ" (м. Київ). Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шекеня Дмитро Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1981

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "НОВУС УКРАЇНА", Фiнансовий директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.11.2013 3 роки

9) Опис

У складi Ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. За виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала заробiтну плату та додаткової винагороди у т.ч. у натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Стаж керiвної роботи 8 рокiв. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Бречко Володимир Олександрович

 

0

0

0

0

0

0

Фiнансовий директор

Сергiєнко Iрина Сергiївна

 

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Кляровська Леся Валентинiвна

 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Голощапова Валерiя Iгорiвна

 

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Мора Валентин Миколайович

 

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Шекеня Дмитро Олександрович

 

0

0

0

0

0

0

Усього

1000

100

1000

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український Медiа Холдiнг"

30374737

04073 Україна м. Київ Подiльський м. Київ Куренiвський, буд. 17А

1000

100

1000

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

1000

100

1000

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

01.07.2015

Кворум зборів**

100

Опис

Позачерговi збори були проведенi з iнiцiативи єдиного акцiонера Товариства.
Розглядалися питання звiльнення та призначення Членiв Редакцiйної ради Товариства.
За результатами питання було вiдкликано члена Редакцiйної ради Товариства вiд Матяш Лесю Миколаївну та призначено Сергiєнко Iрину Олександрiвну.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

30.06.2015

Кворум зборів**

100

Опис

Позачерговi збори було проведено за iнiцiативою єдиного акцiонера.
Вирiшувалося питання про призначення членiв Наглядової ради Товариства, укладення цивiльно-правових угод з членами Наглядової ради та визначення основи виконання членами Наглядової ради покладених на них обов"язкiв.
За результатами розгляду питань було обрано членами Наглядової ради Товариства: Кляровську Лесю Валентинiвну та Голощапову Валерiю Iгорiвну. Уповноважено Генерального директора укласти цивiльно-правовi угоди з членами Наглядової ради та встановлено, що за цими договорами члени виконують свої зобов"язання на безоплатнiй основi.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

18.05.2015

Кворум зборів**

100

Опис

Позачерговi збори були iнiцiйованi єдиним акцiонером.
Вирiшувалося питання про призначення Фiнансового директора Товариства.
За результатами розгляду було призначено фiнансовим директором Сергiєнку Iрину Олександрiвну.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

30.04.2015

Кворум зборів**

100

Опис

Рiшенням Наглядової ради вiд 17 березня 2015 року затверджено наступний порядок денний Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв:
1.Обрання складу Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2.Обрання Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3.Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4.Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради Товариства.
5.Розгляд звiту Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу Товариства.
6.Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
7.Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
8.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк.
9.Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2014 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства.
10.Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк.
11.Про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014 р.
За результатами розгляду питань порядку денного було затверджено рiчний звiт та звiти органiв правлiння Товариства, припинено повноваження членiв Наглядової ради.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25.09.2010

436/10/1/10

ТУ ДКЦПФР у м. Києвi та Київськiй областi

UA400009648

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

175.00

1000

175000.00

100

Опис

Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Iншi цiннi папери Товариством не випускались.

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

395

271

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

395

271

0

0

395

271

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

395

271

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

395

271

0

0

395

271

Опис

До складу основних засобiв ПрАТ "Студiя "Європозитив" включаються обладнання для забезпечення радiомовлення та комп'ютерна технiка

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-6790

-6991

Статутний капітал (тис. грн.)

175

175

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

175

175

Опис

Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих актив