HIT MUSIC ONLY!

01 июля `15, в 11:38

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Студiя "Європозитив"

2. Код за ЄДРПОУ

31902360

3. Місцезнаходження

04074, м. Київ, Вишгородська, 28/1

4. Міжміський код, телефон та факс

044-3775598 044-3775599

5. Електронна поштова адреса

m.turskaya@radiogroup.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://europaplus.ua/news/important

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Голощапова Валерія Ігорівна обрана членом Наглядової ради ПрАТ «Студія «Європозитив».

Частки у статутному капіталі емітента у Голощапової В.І. не має, акції Товариства їй не належать.

Обрана на посаду Загальними зборами акцiонерiв (наказ №15/06/30-к вiд 30.06.2015 року в порядку ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства").
Згоди на розкриття паспортних даних та iншої конфiденцiйної iнформацiї кандидат не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у Голощапової В.I. немає.
Обрана на посаду члена Наглядової ради строком на 3 (три) роки згiдно iз Статутом Товариства.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади офiс менеджера, референта, економiста, фiнансового менеджера та бухгалтера.

Кляровська Леся Валентинівна обрана членом Наглядової ради ПрАТ «Студія «Європозитив».

Частки у статутному капіталі емітента у Кляровської Л.В. не має, акції Товариства їй не належать.

Обрана на посаду Загальними зборами акцiонерiв (наказ № 15/06/30-к вiд 30.06.2015 року в порядку ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства").
Згоди на розкриття паспортних даних та iншої конфiденцiйної iнформацiї кандидат не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у Кляровської Л.В. немає.
Обрана на посаду члена Наглядової ради строком на 3 (три) роки згiдно iз Статутом Товариства.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади помiчника адвоката. юриста.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Бречко Володимир Олександрович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

30.06.2015

(дата)