HIT MUSIC ONLY!

19 мая `15, в 13:45

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
 
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Студiя "Європозитив"
2. Код за ЄДРПОУ 31902360
3. Місцезнаходження 04074, м. Київ, Вишгородська, 28/1
4. Міжміський код, телефон та факс 044-3775598 044-3775599
5. Електронна поштова адреса m.turskaya@radiogroup.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://europaplus.ua/news/important
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Фiнансовий директор Матяш Леся Миколаївна, звiльнилася з посади фiнансового директора за власним бажанням, про що написала заяву вiд 30.04.2015р.
Матяш Леся Миколаївна була звiльнена 15 травня 2015р. на пiдставi наказу Генерального директора № 04к вiд 15.05.2015р., де зазначалося, що Матяш Л.М. звiльняєтья з посади фiнансового директора за власним бажанням. За час перебування на посадi до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi злочини не притягалася. Матяш Л.М. перебувала на посадi з 12 листопада 2013р. по 15 травня 2015 року. Замiсть неї на посаду фiнансового директора призначено Сергiєнко Iрину Олександрiвну.
Головний бухгалтер Матяш Леся Миколаївна, звiльнилася з посади головного бухгалтера за угодою сторiн, про що написала заяву вiд 30.04.2015р.
Матяш Леся Миколаївна була звiльнена 15 травня 2015р. на пiдставi наказу Генерального директора № 04к вiд 15.05.2015р., де зазначалося, що Матяш Л.М. звiльняєтья з посади фiнансового директора за угодою сторiн. За час перебування на посадi до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi злочини не притягалася. Матяш Л.М. перебувала на посадi з 18 квiтня 2013р. по 15 травня 2015 року. Замiсть неї на посаду нi хто не призначений.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Бречко Володимир Олександрович
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   15.05.2015
(дата)