HIT MUSIC ONLY!

13 мая `15, в 16:10

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Бречко Володимир Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

12.05.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

"Студiя "Європозитив"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04074, мiсто Київ, Вишгородська, 28/1

4. Код за ЄДРПОУ

31902360

5. Міжміський код та телефон, факс

0443775598 0443775599

6. Електронна поштова адреса

m.turskaya@radiogroup.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

12.05.2015

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

   
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://europaplus.ua/news/important

в мережі Інтернет

 
 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.04.2015

звільнено

Голова Наглядової ради

Звягольська Марiя Анатолiївна

 

0

Зміст інформації:

Звiльнено Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв №1/2015 вiд 30.04.2015 р. По четвертому питанню порядку денного вирiшено: "4.1. Припинити повноваження дiючого складу Наглядової ради ПрАТ «Студiя «Європозитив», а саме 1. Звягольська Марiя Анатолiївна – Голова Наглядової ради Товариства, 2. Фещук Уляна Юрiївна – Член Наглядової ради Товариства. 4.2. Вважати повноваження дiючого (на момент проведення Загальних зборiв акцiонерiв 30.04.2015 р.) складу Наглядової ради ПрАТ «Студiя «Європозитив», такими, що втратили чиннiсть з дати прийняття даного рiшення на Загальних зборах акцiонерiв Товариства 30.04.2015 р.»
Рiшення про звiльнення прийнято на пiдставi особистої заяви посадової особи про бажання припинити її повноваження.
За час перебування на посадi до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi злочини не притягалася.
Особа перебувала на посадi з 12.08.2014 р. по 30.04.2015 р.
Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.

30.04.2015

звільнено

Член Наглядової ради

Фещук Уляна Юрiївна

 

0

Зміст інформації:

Звiльнено Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв №1/2015 вiд 30.04.2015 р. По четвертому питанню порядку денного вирiшено: "4.1. Припинити повноваження дiючого складу Наглядової ради ПрАТ «Студiя «Європозитив», а саме 1. Звягольська Марiя Анатолiївна – Голова Наглядової ради Товариства, 2. Фещук Уляна Юрiївна – Член Наглядової ради Товариства. 4.2. Вважати повноваження дiючого (на момент проведення Загальних зборiв акцiонерiв 30.04.2015 р.) складу Наглядової ради ПрАТ «Студiя «Європозитив», такими, що втратили чиннiсть з дати прийняття даного рiшення на Загальних зборах акцiонерiв Товариства 30.04.2015 р.»
Рiшення про звiльнення прийнято на пiдставi особистої заяви посадової особи про бажання припинити її повноваження.
За час перебування на посадi до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi злочини не притягалася.
Особа перебувала на посадi з 12.08.2014 р. по 30.04.2015 р.
Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.