HIT MUSIC ONLY!

29 апреля `15, в 16:40

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Генеральний директор

 

 

 

Бречко Володимир Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

 

29.04.2015

 

 

 

 

(дата)

 

 

М.П.

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2014 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТУДIЯ "ЄВРОПОЗИТИВ"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне акціонерне товариство

 

3. Код за ЄДРПОУ

 

31902360

 

4. Місцезнаходження

 

04074, м. Київ, р-н Оболонський, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1

 

5. Міжміський код, телефон та факс

 

(044) 377-55-98, 377-55-99

 

6. Електронна поштова адреса

 

reception@radiogroup.com.ua

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

29.04.2015

 

 

(дата)

2. Річна інформація  опублікована у

 

№78, Бюлетень "Цінні папери України"

 

30.04.2015

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Річна інформація розміщена на  сторінці в мережі Інтернет

 

http://europaplus.ua

 

 

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

                       

 

Зміст

 

 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3)  інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5)  інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

 

III. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТУДIЯ "ЄВРОПОЗИТИВ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Виписка АД № 512300

3. Дата проведення державної реєстрації

17.04.2002

4. Територія (область)*

80000 - м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

175000,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0,000000

8. Середня кількість працівників (осіб)

18

 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

дiяльнiсть у сферi радiомовлення 60.10, рекламнi агентства 73.11, неспецiалiзована оптова торгiвля 46.90

10. Органи управління підприємства

Вiдповiдно до ч.2 п.5 Роздiлу 4 Глави III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, що затверджене Рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826: "iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. "

 

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Укрексiмбанк"

2) МФО банку

322313

3) поточний рахунок

26008010066679

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Укрексiмбанк"

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок

26008010066679

 

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бречко Володимир Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1987

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "Укрексімбанк", заступник начальника відділу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.05.2014, 3 роки

9) опис

Генеральний директор здiйснює поточне керiвництво дiяльностi Товариства. Заробiтна плата в 2014 роцi складає 1250,00 грн. щомiсячно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керівної роботи 3 роки. За сумiсництвом працює директором ДП "ТРО "Довiра" (м. Київ, вул. Бастiонна, 15), ТОВ "Радiо "ДОВIРА" (м. Київ, вул. Фрунзе, 104). Згоди на розкриття паспортних даних не надав.

 

1) посада

Фінансовий директор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Матяш Леся Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

головний бухгалтер ТОВ ""РАДIОРАМА"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.11.2013, 3 роки

9) опис

Фiнансовий директор входить до складу Дирекцiї Товариства, контролює фiнансовi питання та питання корпоративного управлiння Товариством. Заробiтна плата в 2014 роцi складала 2600 грн. щомiсячно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 10 рокiв, попередньо працювала: бухгалтер ТОВ "Олком" (м. Київ), головний бухгалтер ТОВ "РАДIОРАМА" (м. Київ).  Згоди на розкриття паспортних даних не надав.

 

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Матяш Леся Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Вища юридична освіта

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

головний бухгалтер ТОВ ""РАДIОРАМА"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2013, необмежений

9) опис

Забезпечує ведення бухгалтерського облiку Товариства. Заробiтна плата в 2014 роцi складала 5200 грн. щомiсячно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 10 рокiв, попередньо працювала: бухгалтер ТОВ "Олком" (м. Київ), головний бухгалтер ТОВ "РАДIОРАМА" (м. Київ). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Звягольська Марія Анатоліївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Вища юридична освіта

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ ""Укрполіграфмедіа"", юрист

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.08.2014, 3 роки

9) опис

Повноваження та обов'язки згідно Статуту Товариства. Як посадова особа нагороду за займану посаду не одержувала. Призначена на посаду загальними зборами акціонерів (Протокол № 3/2014 від 12.08.2014 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керівної роботи 1 рік.Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фещук Уляна Юрiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1977

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "ТРК "ЗОЛОТI ВОРОТА", Директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.08.2014, 3 роки

9) опис

Контролює i регулює дiяльностi виконавчого органу Товариства як член Наглядової ради Товариства. За виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала заробiтну плату та додаткової винагороди у т.ч. у натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Стаж керівної роботи 10 років. Працює директором ТОВ "Телерадiокомпанiя "НБМ-Радiо" (м.Київ, вул. Електрикiв, 26). Призначена на посаду загальними зборами акціонерів (Протокол № 3/2014 від 12.08.2014 р.). Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мора Валентин Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1976

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "IЛОНIТ-ТВ" Директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.11.2013, 3 роки

9) опис

Повноваження та обов"язки згідно Статуту Керує роботою Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. За виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала заробiтну плату та додаткової винагороди у т.ч. у натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Стаж керівної роботи 10 років. Працює директором ТОВ "Новий обрiй" (м.Київ, вул. Iвана Шевцова, 1). До цього працював: юрист ТОВ "СИВАШ" (м. Київ), начальник юридичного вiддiлу КРРТ (м. Київ), начальник юридичного вiддiлу ДП "ТРО "Довiра" (м. Київ), директор ТОВ "ТРК"Дивосвiт" (м. Київ), директор ТОВ "IЛОНIТ-ТВ" (м. Київ). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шекеня Дмитро Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1981

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "НОВУС УКРАЇНА", Фiнансовий директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.11.2013, 3 роки

9) опис

У складi Ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. За виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала заробiтну плату та додаткової винагороди у т.ч. у натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Стаж керівної роботи 7 років. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

 

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Бречко Володимир Олександрович

 

0

0,000000

0

0

0

0

Фінансовий директор

Матяш Леся Миколаївна

 

0

0,000000

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Матяш Леся Миколаївна

 

0

0,000000

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Звягольська Марія Анатоліївна

 

0

0,000000

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Фещук Уляна Юрiївна

 

0

0,000000

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Мора Валентин Миколайович

 

0

0,000000

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Шекеня Дмитро Олександрович

 

0

0,000000

0

0

0

0

Усього

0

0,000000

0

0

0

0

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український Медiа Холдiнг"

30374737

04073, м. Київ, Подiльський, м. Київ, пр. Куренiвський, буд. 17А

1000

100,000000

1000

0

0

0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

1000

100,000000

1000

0

0

0

                   

 

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

 

** Не обов'язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

 

X

Дата проведення

12.08.2014

Кворум зборів **

100,000000

Опис

Вiдповiдно до Рiшення Наглядової ради Товариства вiд 28.07.2014 р. на позачерговi Загальнi збори був винесений наступний перелiк питань порядку денного:
1.            Обрання Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2.            Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
3.            Обрання членів Наглядової ради Товариства.
4.            Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
5.            Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради Товариства.

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

 

X

Дата проведення

21.07.2014

Кворум зборів **

100,000000

Опис

Вiдповiдно до Рiшення Наглядової ради Товариства вiд 10.07.2014 р. на позачерговi Загальнi збори був винесений наступний перелiк питань порядку денного:
1.            Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2.            Прийняття рішення про звільнення членів Редакційної ради Товариства.
3.            Призначення членів Редакційної ради Товариства.

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

X

 

Дата проведення

18.04.2014

Кворум зборів **

100,000000

Опис

Вiдповiдно до Рiшення Наглядової ради Товариства вiд 10.03.2014р. на черговi Загальнi збори був винесений наступний перелiк питань порядку денного:

1.            Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2.            Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого орг