HIT MUSIC ONLY!

29 апреля `14, в 13:14

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Резнiченко В.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТУДIЯ "ЄВРОПОЗИТИВ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
31902360
4. Місцезнаходження
м. Київ , Оболонський, 04074, м. Київ, Вишгородська, 28/1
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 377-55-98 (044) 377-55-99
6. Електронна поштова адреса
reception@radiogroup.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2014
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР 81   29.04.2014
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://europaplus.ua в мережі Інтернет 29.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу  
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки До складу змiсту рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми: "Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - за звiтний перiод емiтент не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - оскiльки посада корпоративного секретаря у Товариства вiдсутня. "Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингового агентства. "Iнформацiя про органи управлiння емiтента", яка для акцiонерних товариств не заповнюється. "Iнформацiя про фiзичних осiб, що володiють 10% i бiльше акцiй емiтента" - вiдсутня, оскiльки таких фiзичних осiб немає. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбулося. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод емiтент не випускав похiднi цiннi папери."Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв. Оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, то iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiю основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств. 

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТУДIЯ "ЄВРОПОЗИТИВ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Виписка ААБ №772073
3. Дата проведення державної реєстрації
17.04.2002
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
175000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
21
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
60.10 дiяльнiсть у сферi радiомовлення
73.11 рекламнi агентства
46.90 неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Органи управління підприємства
Вiдповiдно до ч.2 п.5 Роздiлу 4 Глави III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, що затверджене Рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826: "iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. "
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Фiлiя "Київсiтi" ПАТ КБ "Приватбанк"
2) МФО банку
380775
3) поточний рахунок
26000060212075
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Державний експортно - iмпортний банк України"
5) МФО банку
322313
6) поточний рахунок
26008010066679

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
12345
радiомовлення 1185-м 08.06.2004 Нацiональна рада України з питань телебачення i радiомовлення 08.06.2018
Опис буде продовжено
 
радiомовлення 1186-м 26.02.2003 Нацiональна рада України з питань телебачення i радiомовлення 27.02.2017
Опис буде продовжено
 
радiомовлення 1187-м 21.04.2006 Нацiональна рада України з питань телебачення i радiомовлення 21.04.2016
Опис буде продовжено
 
радiомовлення 1645-м 20.09.2012 Нацiональна рада України з питань телебачення i радiомовлення 20.09.2019
Опис буде продовжено
 
радiомовлення 1736-м 30.01.2013 Нацiональна рада України з питань телебаченя i радiомовлення 30.01.2020
Опис буде продовжено
 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Резнiченко Валентин Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- -- --
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
директор ТОВ "Торгавий Дiм "Дельта-Iнвест" (м. Київ, вул. Дмитрiвська, 18/24)
8) дата обрання та термін, на який обрано
13.11.2013 3 роки
9) Опис
Генеральний директор здiйснює поточне керiвництво дiяльностi Товариства. Заробiтна плата в 2013 роцi складає 38500,00 грн.щомiсячно. Непогашеної судимостi закорисливi та посадовi злочини немає. За сумiсництвом працює директором ДП "ТРО "Довiра" (м. Київ, вул. Бастiонна, 15), ТОВ "Радiо "ДОВIРА" (м. Київ, вул. Фрунзе, 104). Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Фiнансовий директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Матяш Леся Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- -- --
4) рік народження**
1982
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний бухгалтер ТОВ ""РАДIОРАМА"
8) дата обрання та термін, на який обрано
13.11.2013 3 роки
9) Опис
Фiнансовий директор входить до складу Дирекцiї Товариства, контролює фiнансовi питання та питання корпоративного управлiння Товариством.Заробiтна плата в 2013 роцi складала 1600 грн. щомiсячно. Стаж керiвної роботи 8,5 рокiв, попередньо працювала: бухгалтер ТОВ "Олком" (м.Київ), головний бухгалтер ТОВ "РАДIОРАМА" (м. Київ). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Матяш Леся Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- -- --
4) рік народження**
1982
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
8.5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний бухгалтер ТОВ "РАДIОРАМА"
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.04.2013 необмежений
9) Опис
Забезпечує ведення бухгалтерського облiку Товариства.Заробiтна плата в 2013 роцi складала 5200 грн. щомiсячно. Стаж керiвної роботи 8,5 рокiв, попередньо працювала: бухгалтер ТОВ "Олком" (м.Київ), головний бухгалтер ТОВ "РАДIОРАМА" (м. Київ). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Боровська Свiтлана Борисiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- -- --
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ "Телерадiокомпанi "РАДIО50" (м. Харкiв)
8) дата обрання та термін, на який обрано
12.11.2013 3 роки
9) Опис
Керує роботою Наглядової ради,що контролює i регулює дiяльностi виконавчого органу Товариства. За виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала заробiтну плату та додаткової винагороди у т.ч. у натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Працює президентом ТОВ "Телерадiокомпанiя "Золотi ворота" (м.Київ, вул. Автозаводська, 18). Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фещук Уляна Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- -- --
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «ТРК «ЗОЛОТI ВОРОТА», Директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
12.11.2013 3 роки
9) Опис
Контролює i регулює дiяльностi виконавчого органу Товариства як член Наглядової ради Товариства. За виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала заробiтну плату та додаткової винагороди у т.ч. у натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Працює директором ТОВ "Телерадiокомпанiя "НБМ-Радiо" (м.Київ, вул. Електрикiв, 26). Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мора Валентин Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- -- --
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "IЛОНIТ-ТВ" Директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
12.11.2013 3 роки
9) Опис
Керує роботою Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. За виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала заробiтну плату та додаткової винагороди у т.ч. у натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Працює директором ТОВ "Новий обрiй" (м.Київ, вул. Iвана Шевцова, 1). До цього працював: юрист ТОВ "СИВАШ" (м. Київ), начальник юридичного вiддiлу КРРТ (м. Київ), начальник юридичного вiддiлу ДП "ТРО "Довiра" (м. Київ), директор ТОВ "ТРК"Дивосвiт" (м. Київ), директор ТОВ "IЛОНIТ-ТВ" (м. Київ). Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шекеня Дмитро Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- -- --
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «НОВУС УКРАЇНА», Фiнансовий директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
12.11.2013 3 роки
9) Опис
В складi Ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. За виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала заробiтну плату та додаткової винагороди у т.ч. у натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Працює фiнансовий директор ТОВ "Український Медiа Холдiнг". Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові посадової особиПаспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
12345678910
Генеральний директор Резнiченко Валентин михайлович -- -- --   0 0 0 0 0 0
Фiнансовий директор Матяш Леся Миколаївна -- -- --   0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Матяш Леся Миколаївна -- -- --   0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Боровська Свiтлана Борисiвна -- -- --   0 0 0 0 0 0
Член наглядової ради Фещук Уляна Юрiївна -- -- --   0 0 0 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Мора Валентин Миколайович -- -- --   0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Шекеня Дмитро Олександрович -- -- --   0 0 0 0 0 0
Усього 1000 100 1000 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особиІдентифікаційний код за ЄДРПОУМісцезнаходженняДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український Медiа Холдiнг" 30374737 04073 Україна м. Київ Подiльський Київ пр. Куренiвський, буд. 17А   1000 100 1000 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**Дата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
Усього 1000 100 1000 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 
** Не обов'язково для заповнення.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X  
Дата проведення 18.04.2013
Кворум зборів** 100
Опис Вiдповiдно до Рiшення Наглядової ради Товариства вiд 05.04.2013р. на черговi Загальнi збори був винесений наступний перелiк питань порядку денного:
1. Обрання складу лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.
3. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
4. Розгляд звiту Виконавчого органу ПрАТ "СТУДIЯ "ЄВРОПОЗИТИВ" про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2012 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу Товариства.
5. Розгляд звiту Наглядової ради ПрАТ "СТУДIЯ "ЄВРОПОЗИТИВ" про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2012 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
6. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "СТУДIЯ "ЄВРОПОЗИТИВ" про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2012 роцi.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
7. Затвердження рiчного звiту та балансу ПрАТ "СТУДIЯ "ЄВРОПОЗИТИВ" за 2012 рiк.
8. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) ПрАТ "СТУДIЯ "ЄВРОПОЗИТИВ" за пiдсумками роботи в 2012 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдентiв Товариства.
9. Визначення основних напрямiв дiяльностi ПрАТ "СТУДIЯ "ЄВРОПОЗИТИВ" на 2013 рiк.
10.Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
13. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членiв Наглядової ради.
14. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.
15. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
16. Обрання Голови Ревiзiйної Ревiзiйної комiсiї Товариства з числа обраних членiв Ревiзiйної комiсiї.
17. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.
18. Про внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю, шляхом викладення Положень в новiй редакцiї.
19. Про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за2012 рiк.

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
  X
Дата проведення 12.11.2013
Кворум зборів** 100
Опис Вiдповiдно до Рiшення Наглядової ради Товариства вiд 10.10.2013р. на черговi Загальнi збори був винесений наступний перелiк питань порядку денного:
1.Обрання Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2.Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради Товариства.
3.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
4.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
5.Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членiв Наглядової ради Товариства.
6.Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
7.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
8.Обрання Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства з числа обраних членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
9.Прийняття рiшення про звiльнення членiв Редакцiйної ради Товариства. 
10.Призначення членiв Редакцiйної ради Товариства.
11.Про внесення змiн до Редакцiйного статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
25.09.2010 436/10/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA400009648 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 175.0 1000 175000.0 100
Опис Акцiї Товариства не обертаються на органiзованих ринках цiнних паперiв. Товариство здiйснило закрите (приватне) розмiщення акцiй. Акцiї розмiщенi повнiстю. В звiтному перiодi Товариство додатково цiннi папери не випускало. Товариство не має факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах.
 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн.)Орендовані основні засоби (тис. грн.)Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення: 172 538 0 0 172 538
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 171 537 0 0 171 537
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 1 1 0 0 1 1
2. Невиробничого призначення: 29 0 0 0 29 0
будівлі та споруди 29 0 0 0 29 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 201 538 0 0 201 538
Опис Термiни використання основних засобiв:
Виробничого призначення: машини та обладнання - 4-10 рокiв, iншi-10 рокiв.
Невиробничого призначення: iншi - 9 рокiв.
Всi основнi засоби знаходяться у власностi емiтента. Орендованi основнi засоби емiтентом в 2013р. не використовувалися.
Ступiнь зносу основних засобiв: 27,4 % 
Ступiнь використання основних засобiв: основнi засоби використовуються на 100%. Первiсна вартiсть основних засобiв: 741 тис.грн. Нарахована амортизацiя: 203 тис. грн.
Власнi основнi засоби збiльшились у звiтному 2013 роцi в порiвняннi з 2010 роком на 385 тис.грн. за рахунок придбання основних засобiв виробничого призначення. 
Обмежень у використаннi основних засобiв немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -6790 -6485
Статутний капітал (тис. грн.) 175 175
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 175 175
Опис Вартiсть чистих активiв емiтента визначена як рiзниця мiж активами пiдприємства i поточними зобов'язаннями пiдприємства
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв у 2013 роцi (-6789,6 тис. грн.) менша скоригованого статутного капiталу (175,0 тис. грн.), що не вiдповiдає вимогам ч.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 563 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 5 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 8033 X X
Усього зобов'язань X 8601 X X
Опис: Зобов’язання пiдприємства складають векселi виданi в сумi 563 тис.грн., зобов’язання з бюджетом в сумi 5 тис.грн, кредиторська заборгованiсть за товари послуги-7841 тис.грн., забезпечення наступних витрат (резерв вiдпусток) 148 тис. грн.,та iншi поточнi зобов’язання в сумi 44 тис.грн.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення подіїДата опри&