HIT MUSIC ONLY!

18 апреля `14, в 13:53

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

генеральний директор       Резнiченко Валентин Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   18.04.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТУДIЯ "ЄВРОПОЗИТИВ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04074, Київ, Вишгородська, буд. 28/1
4. Код за ЄДРПОУ
31902360
5. Міжміський код та телефон, факс
044-377-55-98 044-377-55-99
6. Електронна поштова адреса
reception@radiogroup.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2014
  (дата)
2. Повідомлення -- Вiдомостi НКЦПФР  
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://europaplus.ua/ в мережі Інтернет 18.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиРозмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
18.04.2014 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Мора Валентин Миколайович -- --
--
0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "СТУДIЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 18.04.2014 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СТУДIЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 18.04.2014 р.
Посадової особи Мори Валентина Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надав), який займав посаду Голови Наглядової ради, повноваження припиненi.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 12.11.2013 р.
18.04.2014 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Шекеня Дмитро Олександрович -- --
--
0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "СТУДIЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 18.04.2014 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СТУДIЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 18.04.2014 р.
Посадової особи Шекенi Дмитра Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надав), який займав посаду Члена Ревiзiйної комiсiї, повноваження припиненi.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 18.04.2013 р.
18.04.2014 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Мора Валентин Миколайович -- --
--
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "СТУДIЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 18.04.2014 р.
Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СТУДIЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 18.04.2014 р.
Посадова особа Мора Валентин Миколайович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), обраний на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник юридичного вiддiлу ДП «ТРО «Довiра» (м. Київ), директор ТОВ «ТРК «Дивосвiт» (м. Київ), директор ТОВ «IЛОНIТ-ТВ», директор ДП "Новий обрiй". 
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.
18.04.2014 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Чередниченко Iрина Анатолiївна -- --
--
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "СТУДIЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 18.04.2014 р.
Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СТУДIЯ «ЄВРОПОЗИТИВ" 18.04.2014 р.
Посадова особа Чередниченко Iрина Анатолiївна (згоди на розкриття паспортних даних не надала), обрана на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: фiнансовий директор ДП «ТРО «Довiра» (м. Київ). 
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.