HIT MUSIC ONLY!

29 марта `13, в 19:50

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

генеральний директор

 

 

 

Резнiченко Валентин Михайлович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2012

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

приватне акцiонерне товариство "СТУДIЯ "ЄВРОПОЗИТИВ"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Приватне акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

31902360

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

немає, немає, 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(044) 377-55-99 (044) 377-55-98

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

reception@radiogroup.com.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2012

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi ДКЦПФР 81 (1334) частина 5

 

28.04.2012

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://europaplus.ua/

в мережі Інтернет

27.04.2012

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

X

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

 
     

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

приватне акцiонерне товариство "СТУДIЯ "ЄВРОПОЗИТИВ"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "СТУДIЯ "ЄВРОПОЗИТИВ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

04074

3.1.5. Область, район

немає, немає

3.1.6. Населений пункт

м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Вишгородська, 28/1

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

Виписка ААВ №713979

3.2.2. Дата державної реєстрації

17.04.2002

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Оболонська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

175000.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

175000.00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя "Київ-Сiтi" ПАТ КБ "ПриватБанк"

3.3.2. МФО банку

380775

3.3.3. Поточний рахунок

26000060212075

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

Фiлiя "Київ-Сiтi" ПАТ КБ "ПриватБанк"

 

3.3.5. МФО банку

 

380775

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

26000060212075

 

 

3.4. Основні види діяльності

60.10

дiяльнiсть у сферi радiомовлення

73.11

рекламнi агентства

46.90

неспецiалiзована оптова торгiвля

 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

радiомовлення

1185-м

08.06.2004

Нацiональна рада україни з питань телебачення i радiомовлення

08.06.2018

Опис

буде продовжено

 

радiомовлення

1186-м

26.02.2003

Нацiональна рада україни з питань телебачення i радiомовлення

27.02.2017

Опис

буде продовжено

 

радiомовлення

1187-м

21.04.2006

Нацiональна рада україни з питань телебачення i радiомовлення

21.04.2016

Опис

буде продовжено

 

 

3.8. Інформація про органи управління емітента

Вiдповiдно до Статуту органами управлiння товариства є Загальнi збори акцiонерiв товариства, Наглядова рада, Дирекцiя, Ревiзiйна комiсiя. Вищим органом Товариства є Загальнi збори акцiоненрiв Товариства. У загальних зборах акцiонерiв Товариства можуть брати участь особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. Загальнi збори акцiонерiв можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйнює захист прав акцiонерiв Товариства у перiод мiж проведенням Загальних зборвiв, i в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Вiдповiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.08.2010 року (Протокол №10) Наглядова рада Товариства складається з 2 членiв: 1. Староконь Дмитро Миколайович, 2. Шверк Григорiй Аронович. Дирекцiя складається з двох членiв: Генеральний Директор i Фiнансовий директор, якi призначається Наглядовою радою Товариства. Головою Дирекцiї є Генеральний директор. Вiдповiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.08.2010 року (Протокол №10) Генеральний директор - Резнiченко Валентин Михайлович, Фiнансовий директор - Горб Ольга Валерiївна. До компетенцiї Дирекцiї вiдносяться усi питання поточної дiяльностi Товариства, окрiм тих питань, що згiдно законодавства України, Статуту товариства та внутрiшнiх нормативних актiв товариства вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства. Роботою Дирекцiї керує Генеральний директор. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю у складi 2 осiб. Вiдповiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.08.2010 року (Протокол №10) до складу Ревiзiйної комiсiї входить: 1. Пiкуш Iгор Сергiйович - Голова ревiзiйної комiсiї; 2. Кузнєцов Сергiй Олександрович - член ревiзiйної комiсiї.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВЕЛ-РАЙС"

36163219

49081Україна м. Днiпропетровськ пр-т Газети "Правда",29 кiм. 712

16.000000000000

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МЕТIНВЕСТКОНСАЛТИНГ"

33612862

49000Україна м. Днiпропетровськ Челюскiна, 8

17.000000000000

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ХЕЛЬТЕКС"

36206042

49083Україна м. Днiпропетровськ пр-т. Газети "Правда", 29

17.000000000000

закрите акцiонерне товариство "Український медiа холдiнг"

30374737

04205Україна м. Київ пр-т. Оболонський, 16

50.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу 17 осiб, Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 5 осiб, Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 2 осiб, Фонд оплати працi 1 153 927,94 грн.. З 01.07.2011 р. збiльшено розмiр всiх посадових окладiв.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Резнiченко Валентин Михайлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1972

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Дочiрнє пiдприємство ?Телерадiоорганiзацiя ?Довiра?, директор.

6.1.8. Опис

Генеральний директор здiйснює поточне керiвництво дiяльнiстю Товариства. Заробiтна плата в 2011 роцi складає 31500,00 грн. щомiсячно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. За сумiсництвом працює директором ТОВ "Радiо "Довiра" (м. Київ вул. Фрунзе 104. ), директором ТОВ "Торговий Дiм "Дельта-Iнвест" (м. Київ вул. Дмитрiвська 18/24).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Костюченко Олена Цезарiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1954

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВКПП "Агроресурс", головний бухгалтер

6.1.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Головний бухгалтер Дочiрнього пiдприємства ?Телерадiоорганiзацiя ?Довiра? (м. Київ вул. Бастiонна 15), головний бухгалтер ТОВ ?Радiо ?Довiра? (м. Київ вул. Фрунзе 104).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

фiнансовий директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Горб Ольга Валерiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1980

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ КБ "ПриватБанк", керiвник проектiв департаменту бюджетування медiа-проектiв Наяв

6.1.8. Опис

Фiнансовий директор входить до складу Дирекцiї Товариства, контролює фiнансовi питання та питання корпоративного управлiння Товариством. Заробiтна плата в 2011 роцi складала 6400,00 грн. щомiсячно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На даний момент також працює в ПАТ КБ "ПриватБанк", першим заступником керiвника бiзнеса бюджетування (г. Днепропетровск)

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Староконь Дмитро Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1997

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Український Iнформацiйний Капiтал", керiвник аналiтичного вiддiлу.

6.1.8. Опис

Член Наглядової ради, здiйснює повноваження на безоплатно. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Працює членом Наглядової ради ПАТ "ОБ?ЄДНАННЯ МIЖРАЙПОСТАЧ (67801, Україна, Одеська область, Овiдiопольський район, смт. Овiдiополь, вул.Дзержинського, 9)

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пiкуш Iгор Сергiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1983

6.1.5. Освіта**

 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

вiдсутня

6.1.8. Опис

Здiйснює повноваження голови ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

 
 

1

2

3

4

5

6

 

Кількість за видами акцій

   

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

     

7

8

9

10

     

Усього

0

0.00000000000

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних

 

7. Інформаціяпроосіб, щоволодіють 10 відсотківтабільшеакційемітента

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВЕЛ-РАЙС"

36163219

49081 Україна Дніпропетровська немає м.Днiпропетровськ пр-т. Газети "Правда", 29, кiм. 712

 

160

16.00000000000

160

0

0

0

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МЕТIНВЕСТКОНСАЛТИНГ"

33612862

49000 Україна Дніпропетровська немає м. Днiпропетровськ вул. Челюскiна, 8

 

170

17.00000000000

170

0

0

0

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ХЕЛЬТЕКС"

36206042

49083 Україна Дніпропетровська немає м.Днiпропетровськ пр-т. Газети "Правда", 29

 

170

17.00000000000

170

0

0

0

закрите акцiонерне товариство "Український медiа холдiнг"

30374737

04205 Україна Дніпропетровська немає м. Київ пр-т. Оболонський, 16

 

500

50.00000000000

500

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

1000

100.00000000000

1000

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

 

9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Сума виплачених дивідендів, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

       

Дата виплати дивідендів

       

Опис

У звiтному роцi та перiоду, що передував звiтному дивiденди не нараховувались та не виплачувались акцiонерам.

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна немає немає м. Київ вул. Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 585-42-40

Факс

(044) 585-42-42

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть

Опис

Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя "УКРНАФТОГАЗ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

24101605

Місцезнаходження

02090 Україна немає немає м. Київ вул. Празька, 5

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

581127

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.03.2011

Міжміський код та телефон

(044) 296-05-40

Факс

(044) 296-05-14

Вид діяльності

зберiгач цiнних паперiв

Опис

Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "КУПОЛ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

34715269

Місцезнаходження

01004 Україна немає немає м. Київ вул. Червоноармiйська, 34

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Свiдоцтво АПУ № 3912

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.12.2006

Міжміський код та телефон

044-496-06-21

Факс

044-496-06-22

Вид діяльності

аудиторська дiяльнiсть

Опис

аудиторська дiяльнiсть

 

11. Відомості про цінні папери емітента

 

11.1. Інформація про випуски акцій